דיוני שומה

רואה חשבוןדיוני שומה

משרדינו בעל ניסיון של מעל 1,000  דיוני שומה

פקיד שומה רשאי לזמן נישום לשם בירור הכנסתו החייבת. הדיון במס הכנסה מתנהל מול מפקח מס בוגר קורס מפקחי מס של רשות המסים. לכן, מומלץ לגשת לדיון מס רק עם אדם המומחה בדיני המס ומכיר אותם היטב. יש להגיע לדיון מוכנים ככל הניתן, על מנת שהדיון יהיה ענייני וכל זכויותיו של הנישום ימוצו.

טענת פקיד השומה על חיוב מס, אינה חזקה חלוטה ואין פרשנותה כי נסתם הגולל בפני הנישום. על מפקח המס לנמק את שומתו ואף חייב הוא לבקש את תגובת הנישום או בא כוחו, טרם הוצאת השומה. דיני המס ניתנים לפרשנות, הן על ידי קריאת הפשט של החוק, פרשנויות החוק, פסק דין, בירור אופן הליכי חקיקה לרבות דיברי הכנסת ועדת הכספים ועוד. ניהול דיוני שומה דורש ידע מקצועי רב, הן במישור האישי, ניהול משא ומתן והן במישור המיסוי, ידיעת דיני המס על בוריים.

קביעתו של פקיד השומה בשלב א' מסתיימת בעת הוצאת השומה במקרה בו השומה הוצאה בהסכם, אך במקרה בו הוצאה השומה שלא בהסכם כלומר "שומה על פי מיטב השפיטה", ניתן להשיג בפני פקיד השומה תוך 30 יום מיום הוצאת השומה, או שבועיים במקרה של שומת ניכויים. בשלב השני דיון השומה ידון בפני מפקח מס אשר לא התערב בשומה בשלב הראשון. בשלב זה לפקיד השומה סמכות לקבוע את השומה בהתאם לממצאים שהתגלו, על אף אם השומה שונה בתכלית מהשומה שהוצאה בשלב הראשון. לכן יש לבחון היטב טרם הגשת השגה את כדאיותה. על שומה הוצאה שלא בהסכם בשלב ב' ניתן לערער לבית המשפט המחוזי. ועל החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לבקש רשות לפנות לבית המשפט העליון.

הליכי קביעת השומה כוללים דינים רבים אשר אינם מפורטים במאמר זה, לרבות התיישנות, הליכים פלילים, סמכויות פקיד השומה ועוד. דיוני שומה עשויים להיות הליך מורכב מאוד וסבוך ברשת ענפה של חוקים, פסדי דין, פרשנויות ועוד. משכך, חלה חובה על כל נישום למקסם את זכויותיו ולגשת לדיוני שומה רק אם מומחה לדיני המס. מאיר שמגר נשיא בית המשפט העליון  "אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין, הפוטרת אותו ממס או המקילה בו, שהרי לשם כך היא נוצרה; והוא כמובן, כל עוד אינו מנסה לעוות במעשיו את כוונת המחוקק או לעשות מעשה כשלהו שלא כדין כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה, שלא נועדו לו."

משרדנו מייצג שנים רבות נישומים בדיונים מול רשויות המס, על ידי רואה חשבון ינאי אמיר יוצא רשות המסים.

0227_convertמרוץ ההתיישנות

 

דני המס כוללים מועדי התיישנות לפיהם לפקיד השומה נתונה תקופה קצובה בזמן לבחון את דיווחי הנישום ולקבוע האם דוחותיו נכונים או שמא להוציא שומה לפי מיטב השפיטה בהסכם או ללא הסכמת הנישום

מרוץ ההתיישנות מתחיל החל ממועד הגשת הדוח השנתי של הנישום, לפיו לפקיד השומה ניתנת תקופה של 4 שנים (החל משנת 2016) מתום שנת המס שבה הוגש הדוח לבדוק את הדוח

ולשום את הנישום ביחס לאותה שנה נדונה. יש לציין כי עד לשנת 2015 תקופת ההתישנות היתה 3 שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח, תוקפה זו הורחבה בתיקון 211 לפקודה

מועד ההתיישנות על שומה שהושג עליה- שלב ב', הינו 4 שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח או בתום שנה מיום שהוגשה ההשגה, לפי המאוחר שבהם

כמו כן, לפקיד השומה סמכויות לביצוע הארכת מועדי השומה בהתאם לכללים שנקבעו בסעיף 147

נושא מועד ההתיישנות לעתים עשוי להיות עקרוני ומורכב מאוד, אין להקל עימו ראש שהרי זה עשוי להיות הסעיף אשר מונע מפקיד השומה להוציא לנישום שומה

חזרה לראש הדף