Project Description

ניתוח דוחות כספיים

 ניתוח דוחות כספיים

כיצד לקרוא את הדוחות הכספיים של החברה, האם מעבר לשורת הרווח או העודפים ניתן להסיק מסקנות נוספות? דוחות הכספיים של החברה מספקים המון נתונים על החברה החל מרווחי החברה וכלה באופן ניהול החברה ויכולת המשך פעילותה בטווח הקצר. נתונים אלו לעיתיים מוחבאים בדוחות הכספיים ולצורך הבנתם יידרש מאיתנו לבצע מספר פעולות היות ונתונים אלו אינם גלויים לעין. ניתוח של דוחותיה של החברה מעניק מידע רב אודות החברה והמשך פעילותה לצורך כך פנו אל משרדינו ונסייע לכם.

קיימים שיטות רבות לניתוח דוחות כספיים ופעילויות של חברות. כמו כן, בענפי פעילות שונים קיימים ניתוחים כלכליים ייעודיים, לכן כל ענף נדרש לנתח אותו באופן ספציפי. את הניתוח נדרש להשוות אל דוחותיה הקודמים של החברה ואל דוחותיה של חברות מתחרות בענף במקרה בו המידע זמין.

להלן  מספר יחסים אשר ניתן להפיק מהם מידע בנוגע לכל עסק

  • יחסי נזילות – יחסים המעניקים מידע בנוגע ליכולת החברה לפרוע את חובותיה ונזילות כספי החברה
  •  יחסי רווחיות – יחסים המעניקים מידע בנוגע לרווחיות החברה אותם ניתן להשוות לממוצע הענף ולבחון את יעילות החברה
  • יחסי איתנות פיננסית – יחסים אשר מעניקים מידע באשר לאיתנותה הפיננסית של החברה, מינוף החברה ושיעור התשואה של החברה
  • יחסים תפעוליים – יחסים המעניקים מידע באשר לאופן תפעול החברה לרבות תהליכי הגבייה, תשלום חובות לספקים, גלגולי מלאי ועוד.

Related Projects

חזרה לראש הדף