Project Description

בדיקת כדאיות

 רואה חשבוןבדיקת כדאיות

האם העסק שלכם באמת מרוויח, האם כל מגזרי הפעילות שלכם מרוויחים, לא תמיד התשובה היא חיובית ובבדיקת כדאיות כלכלית אתם עשויים לגלות פרטים רבים אודות עסקכם, בדיקה זו עשויה להיות צומת דרכים בקבלת החלטות בחיי המשכיות העסק או מגזרי פעילות. ביצוע בדיקות כדאיות מומלץ לבצע בכל שלבי העסק היות והפעילות העסקית הינה דינמית ועשויה להשתנות בהתאם לתקופה, לצורך כך נדרש לבחון כל תקופה את רווחיות של כל מגזר פעילות בעסק.

באופן כללי יתכן והעסק רווחי אך מניתוח כל פעילויות העסק אנו עשויים לגלות שקיימים תחומי פעילות רווחיים יותר או פחות ואפילו תחומי פעילות אשר הארגון במפסיד בפעילות ספציפית. עולה השאלה האם להמשיך רק בפעילות הרווחית, ולזנוח את הפעילות הפחות רווחית, התשובה לשאלה זו לא פשוטה היות וייתכן והפעילות הפחות רווחית יוצרת חשיפה גדולה יותר לעסק ומגדילה את המכירות של מוצר אחר בעסק אשר הוא רווחי יותר. לכן ייתכן והמוצרים המוצעים מעניקים יתרונות מעבר לניתוח הפשוט.

0227_convertפול גז בניוטרל

ראשית על מנת לנתח את פעילות העסק יש לאפיין את מגזרי הפעילות של העסק ואם יש בניהם קשר אשר עשוי ליצור סינרגיה לרווחיות העסק, ניתוח תוצאות בדיקת הכדאיות ראוי שיעשה הן במישור הכלכלי והן במישור העסקי, לצורך כך ננתח תחילה את הפעילות הכלכלית של כל מגזר ולאחר מכן ננתח את הפעילות העסקית של כל מגזר והשלכותיה על העסק כולו. תוצאות אלו עשויות לתת לנו פתרון לגבי כדאיות הפעילות הכלכלית של העסק.

עסקים רבים בעלי מחזור גבוה אך בפועל אינם רווחים כלל או בעלי רווחיות שולית, אשר רווחי העסק אינם שווים את המאמץ התפעולי שמאחורי הפעילות העסקית של העסק, במילים אחרות "פול גז בניוטרל" כמו כן בבדיקה פשוטה נוכל לסייע לכם להבין מהם נקודות החולשה של העסק וכיצד תוכלו לפעול על מנת לשפר את תוצאותיו. שיפור תוצאות העסק יכול שיעשה על ידי מזעור הוצאות העסק או על ידי הגדלת היקף המכירות או בכלים נוספים.

פנו אל משרדינו לבדיקת כדאיות בעסקכם ולמתן המלצות לשיפור  

Related Projects

חזרה לראש הדף