Project Description

תזרים מזומנים

רואה חשבון תזרים מזומנים

העסק מרוויח איך אין כסף לשלם לספקים, מרגיש חנק אשראי, טרוד לגבי המשכיות הכלכלית של העסק אם אילו אחת מהבעיות העסקיות שלך ככל הנראה שאתה נזקק לניהול כלכלי מקצועי. עסקים רבים לא מבינים מדוע על אף עבודתם הקשה אינם רואים כסף. דוח רווח והפסד והמאזן מעידים על פעילותה של החברה ומצבה הכלכלי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, אך בעולם הכלכלי בעל עסק חייב לדעת מהו תזרים המזומנים שלו וכיצד עליו לפעול לשיפור התזרים.

כל עסק חייב לנהל תזרים מזומנים, אי ניהול תזרים או ניהול לוקה של התזרים עשוי להסב לעסקכם זעזועים רבים, אשר בחלקם תוכלו להמשיך הלאה וחלקם עשויים לקטוע לכם את המשך הפעילות, לכן אין להקל ראש בנושא ורצוי לבחון את כל ההיבטים הכספיים בארגון על ידי אפיון פעילות העסק, בשלב זה רצוי להתייעץ עם איש מקצוע לצורך מזעור הפער בין הפעילות הכספית בפועל לבין התחזית תזרים המזומנים.

רואה חשבוןמהו תזרים טוב? 

תזרים טוב הינו תזרים אשר צופה את העתיד באופן הקרוב ביותר, כך שבעל העסק יכול לדעת בכל רגע נתון מהי התקופה אשר בה נזקק העסק לאשראי ויכול להיערך אליה מראש, כמו כן אם קיים עודף בקופה ניתן לבחון השקעות נוספות בחברה אשר יניבו תשואה נוספת. בצורה זו ההתנהלות הכספית של החברה מתבצעת על ידי ניהול תזרים מזומנים. את התזרים ניתן לבנות על ידי צפי של תקבולי כספים ותשלומי כספים, ככל שיהיו נתונים מדויקים יותר כך התזרים התבסס על פחות הערכות. בבחינת הערכות יש לבחון מספר פרמטרים לרבות עונתיות, פעילות עתידיות, מגמות עסקיות, השקעות וכו'.

הטעות הנפוצה ביותר בבניית תזרים היא השלכות הפעילות שנרשמת בדוחות החשבונאיים לאלו הנרשמות בדוח התזרים, כלומר אם נרשמה הוצאה או הכנסה אך אינה יצרה פעילות תזרימית, אין לרשום אותה בדוח תזרים, והיא תקבל ביטוי רק במועד בו היא תשולם או תפרע. במילים אחרות נתונים מקבלים ביטוי רק בעת פעילותם התזרימית ולא בעת רישומם החשבונאי.

לניהול תזרים מזומנים באופן מקצועי פנה אל משרינו לקבל מענה מקצועי ואדיב.

Related Projects

חזרה לראש הדף