Project Description

בניית תקציב

רואה חשבוןבניית תקציב

כולנו היינו רוצים לחיות בעולם בו המשאבים אינם מוגבלים, אך כיוון שאנו חיים בעולם שבו לכל דבר יש מחיר, נדרש מאיתנו לכלכל את צעדינו בשל אילוצים. ניהול תקציב הינו כלי ניהולי אשר מטרתו לנהל את התקציב הכספי של הישות לתקופת זמן מסוימת או לביצוע פרויקט מסוים. כל משק כלכלי חייב לנהל את התקציב שלו, לא רק בעלי עסקים. לצורך ניהול תקציב נדרש קודם להציב יעדים ולהפנות את המשאבים לדברים החשובים ביותר לצורך השגת המטרות ולאחר מכן נשקיע את המשאבים בגורמים בעלי חשיבות פחותה יותר.

אי ניהול תקציב עשוי להוביל לאי השגת מטרות העסק, חריגה מהיקף האשראי של הארגון ובעיות בפירעון חובות הארגון, לצורך כך נדרש העסק להבין את יכולתו הכלכלית, לצורך כך יש לנתח את פעילותו הכלכלית של העסק והמעמסות המוטלות עליו. פעמים רבות בעלי עסקים מעמיסים על העסק מעבר ליכולתו עד שהעסק מגיע למצב של "חנק אשראי" לכן ניהול הקציב ראוי שיעשה באופן סימולטני יחד עם בחינת אפקטיביות של פעילות העסק.

רואה חשבוןחריגת אשראי

רבות נשמעת הטענה כי עסקים בדעיכה מתקשים לפרוע את חובותיהם, אך גם עסקים בצמיחה עשויים להגיע לכדי חדלות פרעון, הכיצד? עסק בצמיחה נדרש ליכולת מימון פעילותו, לכן נדרש הוא לאשראי גבוהה יותר, כאשר אינו יכול לפרוע את חובותיו עשוי להדרדר הוא לחדלות פירעון, האומנם העסק בצמיחה וקיימים לקוחות שחייבים לו כספים רבים אך הקופה ריקה ונדרש לשלם לספקים. נשמע מוכר?

בניית תקציב כוללת בעיקרה פרמטרים רבים, אשר רצוי שיעשו לאחר ניתוח ואפיון העסק. כמו כן, נדרש לבנות תקציב בהתאם ליעדים המתבקשים, כלומר תקציב לביצוע פרויקט, השקעה, או תקציב עסקי תמידי לכל אחד מאילו נדרשת התייחסות שונה ומאפייני ניתוח שונים. לבנייית תקציב פנה אל משרדינו ונשמח לסייע לכם.

Related Projects

חזרה לראש הדף