מיסוי יחיד | מיסוי חברה

מס הכנסה מיסוי יחיד | מיסוי חברה

מס הכנסה – שיטת המס בישראל מורכבת דיה, שיטה זו מתבססת בעיקרה על מאפייני האדם אשר הפיק את ההכנסה ומקורה של ההכנסה. מערכת המס מבחינה בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברות, בעוד שיחיד מתחייב במס הכנסה בשיעור מס פרוגרסיבי (שיעור מס שולי של 47% בנכון לשנת 2018, לא כולל מס יסף), חברה מתחייבת במס הכנסה בשיעור קבוע של 23% . כמו כן, ישנם מקורות הכנסה בעלי שיעור מס הכנסה מוגבל או פטור כגון הכנסה מריבית, דיווידנד, שכירות וכו'. היות ולכל צורת התאגדות (יחיד, חברה, שותפות, עמותה וכו') שיטת מיסוי שונה, רצוי להתייעץ עם מומחה מס לפני הקמת העסק על מנת לבחון את פעילותו של העסק ולבחור במסלול דל מיסים.

אני חייב במס בישראל על הכנסותיי מחוץ לישראל?

 לפני תיקון 132 לפקודת מס הכנסה, תושבי ישראל התחייבו במס בגין הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, שיטה שדגלה במיסוי טריטוריאלי בשטחי מדינת ישראל בלבד. עקב התפתחות הגלובליזציה והמסחר הבינלאומי, נקבע, כי החל משנת 2003 תושב ישראל שהפיק הכנסה בין בישראל ובין מחוצה לה יהא חייב במס על כל הכנסותיו בישראל, היינו המס מוטל בהתאם למאפייני האדם אשר הפיק את ההכנסה (להלן "מיסוי פרסונלי"). ראוי לציין כי תושב חוץ הן לפני התיקון והן אחריו נתחייב במס בישראל רק על הכנסותיו שהופקו או נצמחו בישראל.

אך הדברים אינם פשוטים הם, ולעיתים מורכבים מאוד עד אשר גם מומחי המס מתקשים בהבחנה היכן הופקה ההכנסה ומי מבין המדינות בעלת זכות חיוב במס, על אבחנה זו נרחיב בפרק מיסוי בינלאומי ואמנות המס.

מהו מקור ההכנסה?

הבחנה נוספת בשיטת המס בישראל הינה מקור ההכנסה כגון: רווחי עסקים, ריבית, דיווידנד, רווחי הון וכו'. שכן לכל מקור הכנסה ישנן כללי מיסוי שונים לעניין שיעורי מס, התרת הוצאות, כללי קיזוז הפסדים וכו'. לכן עקב המורכבות אין תשובה חד משמעית ויש לבחון כל מקרה לגופו.

מיסוי חברה

 שיטת המיסוי על חברות הינה שיטה דו שלבית, הכנסתה החייבת של החברה מתמסה בשיעור מס קבוע של 23%, ובעת חלוקת רווחי החברה לבעלי מניותיה אשר הינם יחידים, משתלם מס בגין חלוקת דיווידנד בשיעור של 25%-30%. חלוקת רווחים בין חברות תושבות ישראל אינה חייבת במס, כלומר בעת חלוקת דיווידנד מחברה לחברת האם שלה כאשר שתיהן תושבות ישראל, לא יוטל מס בגין חלוקה זו.

בעל מניותיה של החברה יכול למשוך את רווחי החברה באחת מבין האפשרויות הבאות:

 1. חלוקת דיווידנד – שיעור מס קבוע של 25%, דיווידנד שחולק לבעל מניות מהותי שיעור של 30%
 2. משיכת משכורת – שיעור מס שולי של היחיד
 3. משיכת דמי ניהול – שיעור מס שולי של היחיד
 4. מכירת מניות החברה – שיעור מס קבוע של 25%, רווח הון לבעל מניות מהותי שיעור של 30%

על הכנסה חייבת במס של חברה מוטל מס בשיעור קבוע של 23% מרווחי עסקים, ריבית, שכירות או רווח הון.

(שיעורי המס מעודכנים לשנת המס 2018)

מיסוי יחיד

יחיד החייב במס בישראל בגין הכנסתו מיגיעה אישית יהא חייב במס בשיעור מס פרוגרסיבי, כדלקמן:

 1. על הכנסה עד לסכום של 74,880 ₪                – 10%
 2. הכנסה מ – 74,881 ₪ ועד 107,400 ₪           – 14%
 3. הכנסה מ – 107,401 ₪ ועד 172,320   ₪       – 20%
 4. הכנסה מ – 172,321 ₪ ועד 239,520 ₪         –  31%
 5. הכנסה מ – 239,521 ₪ ועד 498,360 ₪         – 35%
 6. הכנסה מ – 498,361 ₪ ועד 641,880 ₪         – 47%
 7. הכנסה מעל 641,881 ואילך                         – 50% (כולל מס יסיף 3%)

הכנסתו של היחיד החייב במס בישראל שמקורה אינה ביגיעה אישית תהא חייבת במס החל ממדרגת המס הרביעית כלומר הכנסה זו לא תהנה ממדרגות המס הנמוכות ותתמסה כבר מהשקל הראשון בשיעור מס של 31%.

(שיעורי המס מעודכנים לשנת המס 2018)

כמו כן, הכנסתיו של היחיד מריבית, דיווידנד, רווחי הון שכירות בגין דירת מגורים ועוד, עשויה להתחייב בשיעורי מס נמוכים יותר אף להיות פטורה ממס, על כך נרחיב בהמשך, לצורך כך יש להתעדכן בחוזרים המקצועיים של משרדינו.

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

משרד רואה חשבון ינאי אמיר ישמח להעניק לכם ייעוץ מותאם אישית בגין צורת המיסוי המתאימה ביותר לעסק שלכם.

חזרה לראש הדף