הקמת חברה

הקמת חברה הקמת חברה 

מהי חברה? חברה היא ישות משפטית נפרדת מבעליה, המאוגדת באמצעות חוק החברות. כלומר, לחברה זכויות וחובות משפטיות לכל דבר ועניין ומשום כך החברה יכולה לתבוע ולהיתבע, כל אדם רשאי להקים חברה אשר מטרתה אינה נוגדת את חוקי המדינה. בדרך כלל, חברה היא אמצעי מקובל מאוד בעולם המודרני לביצוע פעילות עסקית. בעלי מניותיה של החברה מחזיקים בחברה באמצעות החזקת מניותיה וזכאים לרווחיה, באמצעות חלוקת רווחים (להלן "חלוקת דיווידנד").

מה המשמעות של התוספת בע"מ ? 

חברה בע"מ הינה חברה בעירבון מוגבל, מצב בו ישנה הפרדה בין זכויותיה וחובותיה של החברה לבין זכויותיהם וחובותיהם של בעלי מניותיה. במילים אחרות בעלי מניותיה של החברה אינם נושאים את סיכוני החברה וחלה הפרדה בין משפטית בין החברה לבעלי מניותיה. אך במקרים חריגים, בהם "סרח" בעל מניותיה של החברה, ניתן לתבוע את גם את בעל מניותיה של החברה באישור בית המשפט, הליך המכונה "הרמת מסך". מומלץ להקים חברה בע"מ על פני חברה שאינה בע"מ.

מהן היתרונות בהקמת חברה?

בהקמת חברה טמונים יתרונות מיסוי רבים, מס חברות הינו בשיעור מס מוגבל של 23% בעוד המס השולי החל על היחיד הינו 47%. חברה אינה משלמת דמי ביטוח לאומי בגין רווחיה שהופקו או נצמחו, וחלוקת דיווידנד מהחברה לבעלי מניותיה אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי. מנגד, יחיד הפועל כעצמאי נדרש לשלם דמי הביטוח הלאומי על הכנסתו החייבת שהופקה מפעילות עסקו בשיעור של כ- 18%. זוהי הטבת מס משמעותית שיש לקחת אותה בחשבון בעת שיקול צורת ההתאגדות.

מהן החסרונות בהקמת חברה?

החסרונות בהקמת חברה הינה בעלויות אחזקה יקרות הכוללות תשלום אגרה שנתית, הנהלת חשבונות דו צידית (מאזן ודוח רווח והפסד) ובדוחות כספיים שנתיים מבוקרים. לכן בכל פעילות יש לשקול את כדאיות הקמת חברה בהתאם למאפייני פעילות העסק תוך כדי בחינת היתרונות וחסרונות בהקמת חברה, יש לציין כי התשובה אינה חד משמעית ומשתנה בהתאם לאופי העסק , יש לכלל את היתרונות הגלומים בהגנה המשפטית וחיסכון במס כנגד העלויות השנתיות הכרוכות הקמת חברה. 

בכדי להקים חברה נדרש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים:

  1. תקנון החברה חתום בידי בעלי מניותיה – תקנון החברה הינו חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה הכולל את שם החברה, מטרות החברה, פרטי הון מניותיה של החברה, פרטי הגבלת אחריות ופרטים נוספים בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם של בעלי מניותיה ואופן ניהול החברה.
  2. הצהרת דירקטורים ראשונים – דירקטור הינו חבר במועצת המנהלים של החברה, כל חברה חייבת למנות דירקטור אחד לפחות ובעת בקשה לפתיחת חברה יש לצרף הצהרת דירקטור לפיה הוא כשיר ובעל נכונות לשמש כדירקטור של החברה.
  3. הצהרת בעלי מניותיה של החברה – לפיה כל בעל מניות בחברה מצהיר על כשירותו בפני עורך דין.
  4. בקשה לרישום חברה – הכוללת את שם החברה, אחריות בעלי מניותיה של החברה, הון מניותיה של חברה וחתימת בעלי מניותיה של החברה מאומתת על ידי עורך דין.
  5. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה  הכולל 3 שמות חלופיים מוצעים לחברה.
  6. תשלום אגרת רישום חברה

מעוניין להקים חברה? התקשר 077-5448584

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

משרדינו ישמח לסייע לכם בייעוץ והקמת חברה חדשה. להקמת חברה חדשה פנו אל משרדינו.

חזרה לראש הדף