ניהול ספרים

הוראות ניהול ספרים  הוראות ניהול ספרים

הוראות ניהול ספרים או הוראות ניהול פנקסי חשבונות קובעים כללים לניהול מערכת חשבונות בספרי העסק. ההוראות אלו מפרטות באופן די פשטני אילו רישומים חייב לנהל עוסק בהתאם לאופי העסק והיקף פעילותו. מטרת הוראות אלו הינה ליצור נתיב ביקורת על דיווחיו החשבונאיים של העוסק לרשויות הממשלתיות. הוראות ניהול ספרים לא יחולו על עוסק אשר נוכה מהכנסתו מס בשיעור 40%, הוא לא תבע הוצאות וחובת תשלום המע"מ חלה על הרוכש. סטייה מהוראות ניהול ספרים עשויה להוביל לפסילת ספרי העסק וכנגזרת מכך לשומה לפי מיטב השפיטה, לכן יש ליישם את הוראות אלו באופן דווקני על מנת להימנע מאי נעימות מול רשויות המס.

כל עוסק נדרש לנהל את ספריו בהתאם לתוספת אליה הוא משתייך בהוראות ניהול ספרים, תוך בחינת היקף מחזור עסקו ומספר עובדים אשר מועסקים על ידו. מערכת החשבונות תישמר לתקופה של 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא שייכת או 6 שנים מיום הגשת הדוח, כמאוחר שבהם. מסמכים או חוזים אשר נוהלו באופן וולונטרי על ידי הנישום, ישנה חובה לשמור אותם לתקופה של 3 שנים מיום הגשת הדוח.

סטייה מהוראות ניהול ספרים

סטייה מהוראות ניהול ספרים או אי ניהול ספרים כנדרש לרבות אי רישום תקבול או אי רישום תיעוד כמפורט בתוספת של העסק עשוי להוביל לפסילת ספרי העסק.נישום שלא רשם תקבול פעמיים או יותר בשנת מס אחת או בתקופה של שנים עשר חודשים כאשר פקיד השומה הזהיר אותו פעם אחת באותה התקופה בגין אי רישום תקבול, רשאי פקיד השומה לפסול את ספרי הנישום גם בשני שנות המס שקדמו לשנה שבה לא נרשמו התקבולים כאמור. ל החלטת פקיד השומה ניתן לבקש מפקיד השומה לשנותה תוך 30 יום , במקרה שפקיד השומה דחה את בקשת הנישום ניתן לערער על החלטתו תוך 60 יום.

סנקציות המוטלות על אי ניהול תקין של ספרי חשבונות  

  1. פקיד השומה רשאי להטיל קנס על הנישום
  2. פקיד השומה רשאי להטיל על הנישום שומה לפי מיטב השפיטה וחובת הראיה על שומה תהא מוטלת על הנישום
  3. ביטול מדרגות המס מיגיעה אישית, וההכנסה תמוסה לפי מדרגות מס של הכנסה פסיבית החל משיעור מס של 30%
  4. פקיד השומה רשאי שלא להתיר הוצאות מסוימות, ניכויים או זיכויים
  5. פקיד השומה רשאי שלא להתיר קיזוז הפסדים אם נדרשו כאלה
  6. אי ניהול ספרים מהווה עבירה פלילית

מושגים חשובים 

תוספת א' – יצרנים.
תוספת ב' – סיטונאים
תוספת ג' – קמעונאים
תוספת ד' – קבלנים
תוספת ה' – בעלי מקצועות חופשיים
תוספת ו' – רופאים
תוספת ז' – בעלי בתי ספר לנהיגה
תוספת ח' – בעלי בית ספר
תוספת ט' – סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין
תוספת י' – סוחרי רכב ומתווכי רכב
תוספת יא' – נותני שירותים ואחרים
תוספת יב' – חקלאים
תוספת יד' – בעלי תחנות דלק
תוספת ט"ו – סוכני ביטוח
תוספת ט"ז – יהלומנים

קבלה הינה שובר המעיד על קבלת תמורה מהמשלם, מועד הוצאת קבלה הינה במועד התשלום ללא כל דיחוי. אי רישום קבלה באופן מידי עשוי להיחשב כסטייה מהותית בניהול ספרי העסק. בשובר הקבלה יש לציין את פרטי עוסק, פרטי המשלם ומעונו הסכום שתקבל, מהות התקבול או מספר חשבונית אליה משתייך התקבול, תאריך הוצאת הקבלה, נתקבלה תמורה בשיק או כרטיס אשראי יש לכלול את פרטי השיק או כרטיס האשראי. שובר קבלה יהיה בספר כרוך וממוספר במספרים עוקבים.

חשבונית מס מופקת בעת הספקת סחורה או שירות, והיא הוכחה לביצוע העסקה ודרישה לתשלום מהלקוח.  בחשבונית יש לכלול את הפרטים הבאים: פרטי העוסק, פרטי הלקוח, תאריך הוצאת החשבונית, פירוט הסחורה או שירות, כמות היחידות שנמכרו, מחיר יחידה, מחיר החשבונית לפני מע"מ,סכום המע"מ וסכום החשבונית כולל מע"מ. חשבונית מס תיערך בספר כרוך וממוספר במספרים עוקבים

תעודת משלוח תיערך לכל משלוח של סחורה מן מהעסק, לרבות סחורה שטרם נמכרה. אין חובת ניהול תעודת משלוח במקרה בו נשלחה סחורה עם חשבונית מס. תעודת משלוח תכלול את הפרטים הבאים: פרטי העוסק, פרטי הלקוח, תאריך המשלוח, תיאור הטובין, כמות היחידות שנשלחו וחתימת העוסק. תעודת משלוח תיערך בספר כרוך וממוספר במספרים עוקבים.

שובר הזמנה מופק בעת קבלת הזמנת סחורה או שירות מהלקוח, ומהווה מעין הסכם בין הצדדים לקיום העסקה. ספר הזמנות יהיה בספר כרוך ממוספר במספרים עוקבים, ויכללו בו הפרטים הבאים: תאריך ההזמנה, פרטי הלקוח ותיאור הטובין המוזמן מהלקוח.

זהו למעשה הנהלת החשבונות של העסק, אשר בה נרשמים כל הרכישות והקניות של העסק. ספר תקבולים ותשלומים יהיה ספר כרוך או תוכנה להנהלת חשבונות של העסק.

אין להקל ראש בעת ביקורת ניהול ספרים, ויש לבחון את אופן ניהול ספרי העסק במהלך כל חיי העסק, יש לתדרך את העובדים ולתעד זאת. מומלץ להיעזר באיש מקצוע לבחינת אופן ניהול ספרי העסק. במקרה בו מתרחשת ביקורת בעסק יש לענות תשובות ענייניות, במקרה בו אין לכם הסבר המניח את הדעת רצוי שלא להגיב טרם ניתוח המקרה באופן מעמיק על ידי מומחה בדיני מיסוי.

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

חזרה לראש הדף