ביקורת דוחות כספיים

ביקורת דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים

ישויות רבות בעולם עורכות את דוחותיהן הכספיים לצרכי משתמשים חיצוניים רבים. דוחות אלו מציגים את מצבה הכספי של הישות לתום שנת הכספים, תוצאות פעילותה של החברה בתקופת הדוח, דוח על השינויים בהון ודוח תזרימי מזומנים. ביקורת הדוחות הכספיים נערכת על ידי רואה חשבון מכוח הוראות סטטוטוריות, לשם מתן חוות דעתו עליהם. הדוחות הכספיים הינם באחריות הדירקטוריון והנהלת החברה או גוף מקביל. רואה החשבון מדווח בחוות דעתו האם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של הישות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

משרד רואה חשבון ינאי אמיר מעניק שירותי חשבונאות וביקורת דוחות כספיים למגוון רחב של תאגידים לרבות חברות פרטיות, חברות נסחרות, מוסדות ללא כוונת רווח ועוד. שירותי ביקורת הניתנים על ידי משרדינו הינם בכפוף לתקני ביקורת של מועצת רואי החשבון, כללי חשבונאות מקובלים ודרישות רגולטוריות החלים על מבקר הדוחות הכספיים והתאגיד בפרט.

משרדינו מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים ועריכתם בהתאם לכללי התקינה הישראלית Israeli GAAP, כללי התקינה הבינלאומית IFRS וכללי התקינה האמריקאית U.S.GAAP לכל סוגי הישויות לרבות דוחות מאוחדים, סקירת דוחות רבעוניים, דוחות פרופורמה ועוד.

להלן  שירותי ביקורת הניתנים על ידי משרדינו

 • ביקורת דוחות כספיים בחברות פרטיות
 • ביקורת דוחות כספיים בחברות מדווחות בהתאם לכללי הרשות לניירות ערך.
 • סקירת דוחות רבעוניים בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים
 • עריכת דוחות פרופורמה
 • עריכת דוחות כספיים במגוון שפות ומטבעות
 • חוות דעת ואישור רואה חשבון בהתאם לדרישות רשויות ממשלתיות
 • בדיקת נאותות
 • חוות דעת כלכליות
 • חוות דעת משפטיות חשבונאיות
 • חוות דעת משפטיות לצרכי רשויות המס
 • ועוד..

 

ביקורת חברות ושותפויות

 • ביקורת חברות פרטיות
 • ביקורת חברות ציבוריות
 • ביקורת חברות מדווחות
 • ביקורת שותפויות
 • ביקרות על קיבוצים
 • דיווח לרשויות המס
 • ועוד..

 קבל הצעה 

ביקורת רשויות ממשלתיות

 • ביקורת רשויות ממשלתיות
 • ביקורת חברות ממשלתיות
 • ביקורת סיעות, ומפלגות
 • ביקורת מוסדות נתמכים על ידי המדינה
 • דיווח למבקר המדינה ולרשויות
 • ועוד..

 קבל הצעה 

ביקורת מוסדות ללא כוונת רווח

 • ביקורת עמותות
 • ביקורת חברה לתועלת הציבור
 • ביקורת הקדשים
 • ביקורת על נאמנויות
 • אגודות שיתופיות
 • ועוד.. 

 קבל הצעה 

חזרה לראש הדף