מלכ"ר – מוסד ללא כוונת רווח

מלכ ר מלכ"ר – מוסד ללא כוונת רווח 

עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ) והקדשים הינם מוסדות המוקמים למטרות ציבוריות ולא לשם השאת רווח לבעליהן (להלן מלכ"ר). מטרותיו של המלכ"ר צריכים להיות כאלה אשר אינם שוללים את קיומה של מדינת ישראל או עלולים לפגוע ברגשות הציבור, כלומר מטרותיו של המלכ"ר צריכות להיות כאלה אשר מקדמות את ענייני הציבור לרבות ענייני דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, ספורט ועוד.

במטרה לעודד פעילויות וולונטרית ופילנטרופית כאחד אשר מטרתה לסייע לאוכלוסיית היעד, ללא כוונת רווח ומטרה לקדם מטרות ציבוריות אשר המדינה מעוניינת בהן, נקבעו בחקיקה הטבות מס שונות למלכ"רים כאות הוקרה לפעילותם המבורכת.

עיקרי החקיקה אודות מוסדות ללא כוונת רווח, מלכ"ר בפקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה (הנוסח החדש), תשכ"א-1961 מעניקה הטבות למוסדות ציבור ( מלכ"ר ) אשר מוגדרים כחבר בני אדם אשר התאגד באמצעות שבעה חברים לפחות שאינם קרובים, ופועלים למטרה ציבורית שמטרתה ענייני דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע, בריאות, סעד, ספורט ומטרות נוספות אשר אושרו על ידי שר האוצר.

מלכ"ר כאמור לעיל, יהא פטור מתשלום מס הכנסה ובלבד שהכנסתו אינה כוללת אחד מאלה:

  1. הכנסה מעסק
  2.  הכנסה מדיווידנד ריבית או הפרשי הצמדה אשר נתקבלו מחברה שבשליטת המוסד הציבורי.

כמו כן, על מנת לעודד מתן תרומות למוסדות ציבוריים ובכדי לסייע להם להשיג את מטרותיהם, קבע המחוקק כי נישום אשר יתרום למוסד ציבורי (מעל הסכום המינימלי) יהא זכאי לזיכוי מס, מסכום המס שהוא חייב בו לרשויות המס באותה שנה. סכום הזיכוי והיקפו נקבע כפונקציה של סוג הנישום, סכום התרומה, וגובה חבות המס של הנישום.

המחוקק קבע כי הוצאות אשר ניכוין הוגבל היות והן בעלות אופי מעורב (פרטי ועסקי) וכן הוצאות שנתן המעביד לעובדיו שאינן ניתנות לייחוס באופן פרטני (להלן "הוצאות עודפות") הוצאות אלו התמסו בשיעור מס של 90% בידי המוסד הציבורי.

עיקרי החקיקה אודות מוסדות ללא כוונת רווח בחוק מס ערך מוסף

בחוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975 נקבעו הוראות באשר לגביית מס ערך מוסף ממוסדות ללא כוונת רווח, מלכ"ר . החוק מגדיר כי מוסד ללא כוונת רווח הינו המדינה, רשויות מקומיות, קופת גמל וחבר בני אדם שאין מטרתו השאת רווח . ניתן להבחין כי ההגדרה בחוק מע"מ למלכ"ר הינה שונה מהגדרת מוסד ציבורי בפקודת מס הכנסה ולכן יתכן מצב בו תאגיד יחשב בהגדרת מלכ"ר לצרכי מע"מ אך לא יחשב כמוסד ציבורי לצרכי מס, ולהיפך.

בהתאם לחוק מס ערך מוסף נקבע כי מלכ"ר אינו חייב בתשלום מס ערך מוסף, אך במידה ותשלומי השכר לעובדיו עולים על 160 אלפי ₪ (נכון לשנת 2013), יהא חייב המלכ"ר בתשלום מס שכר בגובה מכפלת שכרם של העובדים במחצית שיעור המע"מ.

מלכ"ר המחזיק בתאגיד בעל פעילות עסקית בשיעור אחזקה של 75% ומעלה נדרש לדווח על כך לרשויות מס ערך מוסד כתכנון מס החייב בדיווח.

עיקרי החקיקה אודות מוסדות ללא כוונת רווח בחוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 קובע כי מוסד ציבורי כפי שהוגדר בפקודת מס הכנסה יהא פטור ממס במכירת דירת מגורים שקיבל בירושה בהתאם להוראות החוק ובתנאי שהתמורה תשמש את המוסד למטרותיו הציבוריות. כמו כן, מכירה של מקרקעין אחרים בידי מוסד ציבורי תהא פטורה ממס אם התקיים אחד מן התנאים הבאים:

  1. המקרקעין הנמכרים היו לפחות שנה בבעלות המוסד הציבורי ושימושו במישרין את המוסד הציבורי לפחות 80% מהזמן – ינתן פטור מלא.
  2.  במקרה בו המקרקעין הנמכרים הוחזקו על ידי המוסד מעל שנה ועד ארבע שנים ואך לא שימשו את המקרקעין במיישרין 80% או יותר מהזמן יינתן פטור יחסי כיחס שבין התקופה שהמקרקעין שימשו את המוסד במישרין לבין משך כל תקופת האחזקה.
  3. במקרה בו המקרקעין הנמכרים הוחזקו על ידי המוסד מעבר תקופה של ארבע שנים, יינתן פטור ממחצית השבח, אך אם בנוסף לכך שימשו המקרקעין את המוסד במישרין יינתן פטור יחסי בגין יתרת השבח
  4. מקרקעין אשר נתרמו למוסד במכירה שאינה חייבת במס, ונמכרו על ידי המוסד בתקופה של פחות מחמש שנים מיום קבלת המקרקעין, יהא המוסד חייב גם במס אשר תורם המקרקעין היה פטור ממנו.

מוסד חייב בתשלום מס רכישה בשיעור של 0.5% בגין רכישת מקרקעין אשר ישמשו אותו במישרין לפעילותו הציבורית.

 לאור חקיקת חוקי המס שעיקריה מפורטים לעיל, ובמטרה למזער את תשלומי המיסים של מוסדות ללא כוונת רווח, אנו ממליצים למוסדות אלו להיוועץ עם מומחה מס במשך כל תקופת פעילותם.

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו.

לפגישת ייעוץ עם מומחה מס בנושא מוסדות ללא כוונת רווח, פנו אלינו

חזרה לראש הדף